(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

ORGÁNY MEZINÁRODNÍHO DRUŽSTEVNÍHO SVAZU

  • Nejvyšším orgánem MDS je sjezd, který se koná každé čtyři roky. Sjezd stanoví základní orientaci MDS pro příští období včetně případné změny stanov.
  • Valné shromáždění je tvořeno ze zástupců družstevních organizací, kteří jsou jmenováni jednotlivými členskými organizacemi podle stanoveného klíče v souvislosti s výší členských příspěvků.
  • Valné shromáždění MDS se schází jednou za dva roky. Volí na čtyřleté období předsedu, místopředsedy a Radu a odpovídá za uskutečňování politiky stanovené sjezdem.
  • V roce 1982 došlo k regionalizaci činnosti MDS. Byly vytvořeny čtyři regiony: Evropa. Afrika. Asie a Pacifik a Ameriky. Každý z regionů má vlastní regionální shromáždění. které se schází v roce, kdy se nekoná valné shromáždění, vlastní stanovy a regionální radu pro řešení záležitostí týkající se příslušného regionu.
  • Rada (představenstvo) MDS, která má 16 členů se schází nejméně dvakrát ročně, aby projednala běžné záležitosti - finance, kádrové otázky pracovníků sekretariátu, členské záležitosti, plnění rezolucí sjezdu a valného shromáždění atd.
  • V rámci MDS působí 15 specializovaných organizací a výborů, zabývajících se různými aspekty družstevní činnosti (výrobní družstva, bytová družstva, záležitosti spotřebitelů, bankovní organizace, federace družstevních pojišťoven, rybářský výbor, organizace žen atd.). Tyto organizace se scházejí alespoň jednou do roka, přičemž mají své řídící orgány - exekutivy a samostatný rozpočet.

Mezinárodní družstevní svaz má dále stálý sekretariát se sídlem v Ženevě v čele s generálním ředitelem MDS. Sekretariát zajišťuje každodenní agendu svazu včetně služeb pro některé specializované organizace, vydávání periodik MDS včetně jejich elektronické podoby a správu domovských stránek. Po druhé světové válce, kdy došlo k rozšiřování působnosti MDS mimo evropský kontinent, byly zřízeny oblastní úřadovny MDS v Indii pro jihovýchodní Asii a Pacifik, v Keni pro východní, střední a jižní Afriku, v Burkina Faso pro západní Afriku a v Kostarice pro Latinskou Ameriku.

V roce 2005 došlo v rámci evropského regionu ke sloučení evropského regionu MDS Evropa a Koordinačního výboru evropských družstevních asociací CCACE a vzniku jednotné platformy družstev na evropském teritoriu pod názvem Družstva Evropa asbl. Existence tohoto společného uskupení byla oficiálně schválena regionálním shromážděním MDS v Manchesteru v listopadu 2006 a jako takové se stalo evropským regionem MDS. Sídlo Družstev Evropa je v Bruselu. Družstva Evropa mají dva spolu předsedy, jeden z nich je místopředsedou MDS pro Evropu a druhý předsedá Koordinačnímu výboru DE pro EU. Představenstvo má 15 členů, výkonný výbor 7 členů. Kancelář v Bruselu řídí regionální ředitel pro Evropu.

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN