(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

29.3.2021 27. Valné shromáždění DA ČR

Dne 24. března 2021 se konalo 27. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky společného zájmu a současnou situaci v družstevním hnutí v České republice.

Podle stanov Družstevní Asociace ČR účastníci valného shromáždění vzali na vědomí, že předsedou představenstva Družstevní Asociace ČR bude na jednoleté funkční období Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, který bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný předseda.

Do funkcí místopředsedů představenstva Družstevní Asociace ČR byli, rovněž na jednoleté funkční období, ustanoveni JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev, Ing. Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev a Ing. Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

            Valné shromáždění projednalo a schválilo hospodaření Družstevní Asociace ČR za rok 2020, Zprávu představenstva o činnosti za minulé období, včetně zprávy o plnění usnesení 26. valného shromáždění a výhled aktivit na rok 2021. Potvrdilo rozpočet Družstevní Asociace ČR na rok 2021 a rovněž projednalo otázky hospodaření a správy majetku.

            Aktivity Družstevní Asociace ČR na rok 2021 vycházejí ze stěžejních dlouhodobých priorit.  V platnosti zůstávají cíle vytyčené Mezinárodním rokem družstev, posilování povědomí o družstevnictví, podpora družstevních podniků a vytváření vhodných legislativních a politických podmínek pro rozvoj družstevnictví. 

Valné shromáždění uložilo představitelům Družstevní Asociace ČR trvale zvyšovat prestiž českého družstevnictví při jednáních na úrovni vládních a zastupitelských orgánů a posilovat kontakty se státní správou a samosprávami. 

V oblasti mezinárodních styků pokračovat v úzké spolupráci s Mezinárodním družstevním svazem, orientovat se na aktivity v rámci svého členství a zastoupení v orgánech DRUŽSTVA EVROPA.

Ve výchovně vzdělávací a osvětové práci věnovat pozornost propagaci českého družstevnictví doma i v cizině, využívat efektivně nových forem propagace a průběžně doplňovat sbírkové fondy Muzea družstevnictví

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN